Table of Contents Table of Contents
Previous Page  65 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 65 / 76 Next Page
Page Background

5ÒVHUYRLU JDVRLO GH OLWUHV DYHF QLYHDX PDQTXH JDVRLO HW ðOWUH GH UHPSOLVVDJH

$VSLUDWLRQ GÒWHUJHQW HQ KDXWH SUHVVLRQ DYHF UÒJODJH HW UÒVHUYRLU LQWHUQH

3RVVLELOLWÒ GâDVSLUHU GDQV XQ UÒVHUYRLU H[WHUQH

$OLPHQWDWLRQ GâHDX DYHF EDF WDPSRQ HW ðOWUH ¿ FDUWRXFKH GÒPRQWDEOH

'LVSRVLWLI DQWL FDOFDLUH DYHF SRPSH HW UÒVHUYRLU

OLWUHV

0RWHXU SŊOHV

WU PQ DYHF XQH SRPSH WULSOH[ &20(7 =: HW XQH YDQQH GH UÒJXODWLRQ GH SUHVVLRQ SURIHVVLRQQHOOH

3RPSH WULSOH[ ): VXU PRGÑOH

TotalStop

temporisé

Stop général (lors d’une inactivité prolongée du nettoyeur)

EASY-START

VXU PRGÑOH 9

)RQFWLRQQHPHQW SKDVH YDSHXU

&KDXGLÑUH DYHF FRQWUŊOH ñDPPH

Vanne de sécurité

Protection thermique de la chaudière

3UÒ YHQWLODWLRQ FKDXGLÑUH

6\VWÑPH ÒOHFWURQLTXH GH UÒJODJH GH OD WHPSÒUDWXUH DYHF IDLEOH YDULDWLRQ GH OD YDOHXU VÒOHFWLRQQÒH

*LY[PÄJH[PVU 7,+ *, JH[ 00

TRA

1400

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

FW2

ZW

PED

97 / 23 / CE

JH[ 00

URXHV SLYRWDQWHV

Support de lance pratique et sûre

SERIE PROFESSIONNELLE

CATALOGUE NETTOYEURS HAUTE PRESSION > PULVERISATEURS

65